۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

یکی یکی بچه بیاورده زن

یکی یکی بچه بیاورده زن
تا بشوند عصا  شود پیرزن
تا که زن و مرد شوند رو سفید
حماقتیست،حماقتی بس عجیب
بچه بزرگ کردن  فقط غذا نیست
پوشک وشیر خشک،یک فضا نیست
بچه یعنی یک نفر را آوری  در بازی دنیای سخت
یاید از رشد جنین تا آخرش پایش نشست
تا زمانی که شود فردی مفید اجتماع
تا نگردد یک مصیبت یا بلای جان ما
آنکسی که خرحی خود را ندارد بچه دیگر چیست هان
بجه آوردن برای او  نشانی از جهالت قلب تاریکش,بدان
بچه یعنی ،از شب و روزت گذشتن ،پای او بودن و رفتن
گر توانش را نداری حق آوردن نداری
حق نداری بچه را در صد مصیبت افکنی تو
باید اورا پروراند
یچه نیاورید توان ندارید

وکالت

وکالت با عدالت هم تراز است
همانند کبوتر همچچو باز است
قضاوت با وکالت همچو یک دست
اگر هر یک نباشد  می شوند پست
تو  خواهی تا رسی سمت حقیقت
بیا دانش بجوی تا وا شود چشم
وکیلانی که  که در حال تلاشند
گل و انبر در این دنیا بپاشند
گل و عطر عدالت گر نباشد
چه بهتر ، پس  در این دنیا نباشم
ولی ما سختی دنیا پذیریم
برای صلح آ،وردن، بمیریم
سلاح ما قلم اندیشه ی ناب
عدالت را کنیم برپا چو مهتاب
وکیلم
شغل من بهتر، ترین  است
همانند پرستار زمین است
اگر اخلاق در دنیا نباشد
چه بد دنیا شود
تلخ ،می شود شهد
عسل هم بی عدالت زهر مار است
حقیقت ،مهربانی رهسپار است

اندر احوال جهان

نابرده رنج که گفته گنج میسر نمی شود
ایشان نمونه اش
پدرش پولدار است و می شود
آنکس که گشنگی ندیده غمی ندارد پس
ما ها چشممان به نمودار فیمت است
داءم تلاش  کرده برای چندر غاز
او  پول تو جیبی اش پول یک سال ماست
ما ها که شکایتی نداریم عزیز دلم
کمتر خوریم جای شکر دارد باز
من داتشحو ،به امید کار ،در حال تلاش
او کارنکرده مالک بهترین های این دنیاست
روزی رسد خدا که جهان عادلانه شود
قتلی نگردد و انسان نمونه شود
فقری نیاشد
از گشنگی کمرش به معده چسبیده
او قرار نیست بیدار شود صبح دیگر  یاز
گلوله ها جنگ  تجاوز برای چیست
بیدار نمی شوید  این چه بد مستیست
برای منافع شروع کند جنگ گلوله زند
جنازه ها زیر پایش ،  پهن، فرش قرمز رنگ
عبرت ز گذشته چرا نمی گیرید
شما نمونه اید انسان کاملید
نه اینگونه  نیست حقایق که تا ابد پنهات نمی شوند
انسانیت خوابیده است تو بیدارش بکن یارب
چرا داعش کشد آدم چرا ماتم کند عالم
چرا در خانه آرامش نباشد هان
چرا اینجا و آنجا بوی دود  آید
یکی را زنده زنده در قفس هایی که آتش زیر آن باشد
یکی را تا اید محروم می سازند
که لبخند عزیزش را نبیند او دگر هرگز
چرا پایان نمی یابد
همه پایان کار، در فبر می خوابیم
چرا پس اینچنین رفتار میسازیم
چرا دنیای ما بهتر نمی گردد
چرا؟
چون که فقط بر فکر خود باشیم

نقد را بچسب

بخوان
تا نرود سرت گلاه گشاد
تا نخوری  غم حال ،گذشته می شود امسال
تلاش کن
ما مامور به  انجام وظیفه ایم
تنبلی  نه
نتیجه با زحمت میسر است
تو بخوان ترس بی معنیست
تلاش کن منفعتش به  خودت به دیگری برسد
یکجا نشستن دوا نمی دهد به شما
اخبار روزانه
فضای مجازی
تلویزیون
در کنار تلاش بد نیست
نه اینکه عمرت را برای آن ببری
پول پول
میدانی
چه معجزه ها نکرده برای بشر
فقرا پول می خواهند
لقمه نانی بخرند سیر شوند
یاد آن ها که نباشد کافی
تلاش برای خودت نکنی
خیانت  کرده ای به بشر
سود برسان
در حرفه ات
تلاش کن
تو حق تنبلی نداری
آینده اگر به جای خوبی نرسم
تو بگو این احمق
حق  ندارد که بشر بر خودش ای دوست بنامد حتی
هنگام مرگ چنین ز من بپرسید
تو در روز جقدر مطالعه کردی
چقدر برای هدف هایت تلاش نمودی زمانت  کجا رفت
چرا رفت
چرا اینجا تو خرجش بد نمودی
بشر محدودیت دارد
ولی حتی اگر یک سال روزش بود
و میلیون عمر هر قردی
اگر  عمرش تلف سازد
که هیچ است
اگر توانی
همین روزها را دریاب
حرف فقط نزن
عمل
موبایلت دشمنت شده است
از خودت جدایش کن
رها شو
کتاب ها را بچسب
پیام های تلگرام
هیچ سودی به تو نمی دهد
از روزت استفاده کن
کتاب
مقاله بخوان
آدم یاش
به حقیقت رسیده ای
آری تلاش
اما اگر
حرف زنی عمل نکنی
هیچی
خر مگسی
فقط آگاه باش
هرکس تلاش بکند
موفقیت به سمتش پرواز می کند
از فردا نترس
از امروزت  هراسان باش
به چه صرفش نموده ای
نقد را محکم بچسب


۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

چه فرقی می کند نام خدا چیست

چه فرقی می کند نام خدا چیست
مهم همبستگی،خوبی،و نیکیست
همه انسان، نباشد بین ما فرق
چه باشم من سیاه،قرمز، و بی رنگ
چه فرقی می کند دین شما چیست
مسیحی،یا که بودایی،یهودیست
مهم آدم شدن   آدم پرستیست
مهم خوبیست
لبخند کسانیست
که کردی مهربانی
دست یاریست
مهم یاد خدا در بین ما نیست
مهم حق را بگفتن
پایداریست
مهم قصر بهشت جاودانه
نباشد
آن فقط باشد بهانه
بهشت باید در این دنیا بجوییم
بدی برکس نسازیم،بد نگوییم
تمام گفته ام باشد در این حرف
قوانینی که باشد عادلانه
بکن اجرا شما بی صد بهانه
چرا
چون راز صلح جاودانه
درون نظم
درون فکر های عاقلانه

به کمپین نه به تقلب بپیوندید

ادرس تلگرام کمپین @taghaal